De lezers van het Album der Natuur, die voor eenige jaren reeds op dit tijdschrift ingeteekend waren of het geregeld lazen, zullen zich misschien herinneren, dat over het onderwerp weervoorspelling eenige artikelen door ondergeteekende gepubliceerd werden, waarin achtereenvolgens de geschiedenis der weervoorspelling, hare grondslagen, hare uitoefening en de mogelijkheid van het opstellen van weerverwachtingen voor langeren of korteren tijd vooruit besproken werden. Mochten deze artikelen toen ter tijd zoo al geen aanspraak maken op volledigheid, waar het de beschrijving geldt van een zoo uitgebreid onderwerp als de weervoorspelling is, toch waren de hoofdzaken in meer bijzonderheden beschreven dan in de meeste hedendaagsche werken over weerkunde en lag het daarbij in de bedoeling des schrijvers van tijd tot tijd een aanvulling van het geschrevene te geven door mededeeling van nieuwe inzichten en gebeurtenissen, die te zijner kennis kwamen. Een aanmoediging om op dien weg voort te gaan mocht hij vinden in de belangstelling, waarmede vele lezers zijn stukjes lazen en daarin ligt ook nu voor hem een aanleiding om in de volgende regelen het een en ander mede te deelen over eene eigenaardige gebeurtenis, welke op het gebied der weerkunde heeft plaats gehad. Die gebeurtenis is de wedstrijd in weervoorspelling, welke verleden jaar door de Société belge d’Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe werd uitgeschreven en in de maand September te Luik gehouden werd. Het is dus, als niet zijnde een van de laatste gebeurtenissen en dus niet bepaald een nieuwigheid, aan vele lezers waarschijnlijk reeds bekend; doch schrijver heeft de bespreking daarvan opzettelijk tot nu uitgesteld, omdat hij meende, dat het beter zou zijn vooraf het woord te laten aan de verschillende partijen, die als voor- of tegenstanders bij dezen wedstrijd betrokken waren en eerst na het hooren van de uiteenzetting der verschillende standpunten een meer volledig overzicht te geven van de geschiedenis, het verloop en de beteekenis van dezen wedstrijd. Het is sedert lang een feit, dat de meteorologen in verschillende landen niet meer tevreden zijn met de resultaten van de praktische toepassing der regels, volgens welke, uit de veranderingen in den algemeenen weerstoestand in een groot gebied, weervoorspellingen voor de eerstvolgende 24 of 36 uren worden afgeleid. Deze ontevredenheid, wellicht ook geprikkeld door de vermeerderde belangstelling, waarin de weervoorspelling zich in de laatste jaren bij het publiek mocht verheugen, is niet zonder grond als men bedenkt, dat sedert de groote sprongen, die de meteorologie gedurende en kort na den tijd van BUYS BALLOT maakte, er een tijdperk kwam, waarin althans de praktijk der weervoorspelling geen voldoende vorderingen meer maakte en dat sedert de belangrijke studiën van den Hamburgschen meteoroloog Dr. W. J. VON BEBBER er een stilstand in de weervoorspellings-wetenschap is ingetreden, die een rechtmatig verlangen naar nieuwe en beslissende vorderingen heeft doen ontstaan, niet alleen onder de vakmeteorologen maar ook onder hen, die goede en vertrouwbare weervoorspellingen dringend noodig hebben. Onder die omstandigheden betreedt een vooruitstrevende vereeniging als de bovengenoemde Société belge een vruchtbaar terrein, als zij een onderneming op touw zet als de wedstrijd, welken zij verleden jaar uitschreef. Ook zij heeft zich blijkbaar de vraag gesteld of het niet mogelijk zou zijn om een antwoord te vinden op de vraag: bestaat er een methode of bestaan er meerdere, die het mogelijk maken om het weer met zekerheid of althans met meer trefkans dan de tegenwoordig bekende methoden toelaten, een of twee etmalen vooruit te voorspellen? — en heeft met voortvarendheid een poging gewaagd om dat antwoord uit te lokken. Met welk gevolg zullen wij straks zien.