Van alle weersverschijnselen is voorzeker de wind voor den mensch een der belangrijkste in verband met zijn gezondheids- en gemoedstoestand en met zijn maatschappelijken welstand. Wanneer wij in aanmerking nemen, dat zwakke winden en windstilten deprimeerend, krachtige winden daarentegen opwekkend werken, dat de wind verder de meest natuurlijke en krachtige luchtverversching vormt, dat in verschillende bedrijven de wind de noodzakelijke beweegkracht is, dat de wind, uit een meteorologisch oogpunt beschouwd, de overbrenger is van koude of warmte, van vochtigheid en wolken, kortom van den weerstoestand uit het eene gebied naar het andere, dan zal het ons duidelijk worden van hoeveel te meer belang de wind voor den mensch is, wanneer hij in buitengewone mate optreedt en vergezeld gaat van bijzonder hooge of lage temperatuur, van groote droogte of van overvloed aan waterdamp, of wanneer hij groote massa’s fijn stof medevoert, wat, zooals wij uit de beschrijving van de Harmattan zagen, alleronaangenaamst is. Voordat wij een kijkje zullen nemen in eenige landen, waar merkwaardige wind verschijnselen voorkomen, zullen wij eens nagaan welke buitengewone windverschijnselen in ons eigen land kunnen optreden.