Van 12 December 1901 af, den dag waarop het MARCONI gelukt is door middel van electrische golven verbinding te krijgen tusschen de kusten van Ierland en Newfoundland, heeft het groote publiek niet opgehouden hem den tol harer bewondering te betalen, en het is gewoonte geworden hem als ontdekker der draadlooze telegraphie te eeren, en niemand anders. Dit blijkt o. a. hieruit, dat men gewoonlijk van de „Marconi-telegraphie” spreekt. Toch is deze benaming niet geheel juist, en is ook hier, evenals bij zoovele andere uitvindingen gebeurd is, het aandeel, dat MARCONI had in het slagen van dezen reuzenarbeid, vermengd met dat van anderen. Hij is n. l. niet de ontdekker geweest van de electrische golven, die in het diëlectricum opgewekt worden door het overspringen van een electrische vonk; en evenmin is hij de eenige uitvinder geweest van de apparaten die de draadlooze telegraphie hebben mogelijk gemaakt. Hij zou ook stellig de eerste zijn om dergelijke aanspraken af te wijzen.