In het artikel over bovengenoemd onderwerp in het Novembernummer van dit tijdschrift opgenomen, is bij de correctie een vergissing binnengeslopen. In den laatsten zin zijn n.l. de woorden uitgevallen: »zooals Poincaré het hoofdstuk over de draadlooze telegraphie in zijn »La Physique Moderne« afsluit«. Sinds het schrijven van dit opstel hebben de dagbladen reeds gemold, dat de internationale conferentie die te Berlijn gehouden is, (vooral op aandringen van Duitschland) over het vraagstuk der regeling van de draadlooze telegraphie vrijwel op een fiasco voor MARCONI en zijn aanhangers is uitgeloopen. De toestand was n.l. deze. Dadelijk na het gelukken van zijn proeven trachtte MARCONI en de door hem opgerichte Marconi Wireless Telegraph Company zich door het nemen van patenten en door het overal op geschikte punten oprichten van stations een soort van wereld-monopolie te verschaffen, zooals Engeland dat tot voor korten tijd ook op het gebied der kabeltelegraphie bezat, en waarvan de nadeelen o. a. in den Boerenoorlog duidelijk zijn gebleken.