In 1873 ontving de heer P. CARBONNIER te Parijs van den heer PAUL CARBONNIER te Calcutta een aantal levende visschen, waaronder zich eene soort bevond, die zich bijzonder onderscheidt door hare levendige kleuren en door een langen draad, die de plaats inneemt der buikvinnen. Deze visch draagt in Calcutta den naam van Rainbowfish (Regenboogvisch), eene soort van het tot de familie der Labyrintici beboerende geslacht Colisa. Men treft hem aan in de vijvers en de slooten der landstreken, die door den Ganges besproeid worden. De grootste lengte, die hij bereikt, is 4 cM. De regenboogvisch is een der fraaiste onder de bekende vischsoorten, en men staat verbaasd over den kleurenrijkdom, welken het der natuur behaagd heeft aan dit kleine diertje te schenken.