Laat ik thans, ten einde zooveel mogelijk een aanschouwelijk beeld te geven van het leven en streven der alchemisten en tevens meer verklaarbaar te doen worden, hoe de alchemie tot zelfs in betrekkelijk lateren tijd zooveel geloof en aanhangers heeft gevonden, iets mededeelen over sommige beroemde alchemisten. Ik zal uit de groote menigte slechts enkelen kiezen, waarmede wij tot dat doeleinde ’t best nadere kennis kunnen maken. Geen der minste onder dezen is do Fransche alchemist Nicolas Flamel.