De Janlin zoöhgique d’acclimatation te Parijs, gelegen aan den ingang van het Bois de Boulogne, behoort onder die inrigtingen der groote hoofdstad van Frankrijk, die geen vreemdeling nalaat te bezoeken, zoo hij ten minste met zaken tot de natuurwetenschappen betrekkelijk iets op heeft. En inderdaad, ook wanneer men reeds den Jardin des plantes heeft gezien, zal toch een bezoek aan den Jardin d’ acclimatation niet tot de overtolligheden kunnen gerekend worden. In den zomer van het vorig jaar bezigtigde ook ik dien tuin in gezelschap van een paar vrienden, en bij het verlaten er van kwam de gedachte bij mij op om daarover ’t een en ander mede te deelen aan de lezers van het Album der Natuur, die niet in de gelegenheid waren hem te zien. Thans aan die gedachte gevolg gevende, zal ik eerst iets zeggen over de maatschappij waardoor, en over het doel waarmede de Jardin d’ acclimatation gesticht is, — vervolgens een denkbeeld van dien tuin zelven trachten te geven, — en eindelijk eenige gedachten mededeelen, die bij en kort na ons bezoek bij mij oprezen.