Voor het laatst plaatsen wij in dit Album en het Bijblad daarvan een paar opstellen van J. VAN DER HOEVEN. Weinig tijd voor zijn dood door hem vervaardigd, leveren zij het bewijs voor zijne hooge ingenomenheid met dit tijdschrift en met de strekking er van, eene ingenomenheid , die trouwens genoegzaam gebleken is uit zijne steeds ijverige medewerking. Een beknopt levensberigt van onzen overleden medearbeider zal, vlei ik mij , den lezers van het Album der Natuur niet onwelkom zijn. JAN VAN DER HOEVEN werd den 9den Februarij van het jaar 1801 te Rotterdam geboren. Zijn vader was ABRAHAM VAN DER HOEVEN, zijne moeder MARIA VAN VOLLENHOVEN. In 1819 vertrok VAN DER HOEVEN naarde Leidsche hoogeschool, waar hij zich op de natuurkundige wetenschappen , meer bepaaldelijk op de dierkunde, en voorts op de geneeskunde toelegde. Den 9den November 1822 werd hij tot doctor in de wis- en natuurkunde, den 11 den Junij 1824 tot doctor in de geneeskunde gepromoveerd, en na een kort oponthoud te Parijs vestigde hij zich in het laatstgenoemde jaar als praktiserend geneesheer te Rotterdam.