Uit de rij der dierkundigen dezer eeuw is kort geleden een man uitgevallen, die zonder tegenspraak tot de voornaamsten onder hen moet geteld worden. Het is HENRI MILNE-EDWARDS, die op den 29sten Juli van dit jaar te Parijs in den ouderdom van 81 jaren overleed. Hij was het negenentwintigste kind van WILLIAM EDWARDS, een rijken planter op Jamaica. Deze verhuisde om politieke redenen eerst naar Engeland, later naar Belgie, en het was te Brugge, dat HENRI den 23sten October 1804 geboren werd. Terwijl zijn vader, beschuldigd van een politiek misdrijf, zeven jaren lang door het fransche gouvernement werd gevangen gehouden, was zijne opvoeding toevertrouwd aan de leiding van een ouderen broeder, een niet onverdienstelijk zoöloog. Daardoor en door het op tien- of elfjarigen leeftijd ten geschenke krijgen van de Histoire naturelle des animaux van BUFFON schijnt zijne toekomstige loopbaan te zijn bepaald. Zulke omstandigheden zijn het dikwerf, die den aanstoot geven tot de ontwikkeling van den, helaas vaak niet dan te laat ontdekten, natuurlijken aanleg van een knaap!