De heer LÉON FREDERICQ heeft aan dit door hem reeds sedert 1882 bestudeerd verschijnsel eenige bladzijden van de Revue Scientifique (13 Nov. 1886 pag. 613—620) gewijd. Ik meen, dat een overzicht daarvan den lezers van het Album der Natuur niet ongevallig zal wezen. Het verschijnsel zelf is van ouds bekend. Men weet, dat sommige dieren (de hazelworm, de gewone hagedis en vele schaaldieren, spinnen en insekten) wanneer men ze bij den staart of een der pooten forsch aanvat, die lichaamsdeelen laten varen eu op die wijze ontsnappen. Hit verschijnsel is door FREDERICQ met den naam van autotomie (zelfafsnijding of zelfverminking, van άντόζ- en τέμνω bestempeld, en ik zal in de volgende regelen mij van dien naam blijven bedienen. Schaaldieren. Wanneer men een der pooten van eene krab, b. v. van de gewone strandkrab (Carcinus moenas), aanvat en sterk knijpt, dan bleekt die poot dicht aan het lichaam af, en de krab loopt zoo spoedig zij kan weg. Men kan zoo, op een en dezelfde krab, achtereenvolgens alle tien pooten doen afbreken. De vrees inboezemende scharen van de groote Noordzeekrab (Cancer of Platycarcinus pagurus) vallen op die wijze even gemakkelijk af als de dunne pooten van de snavelof spinkrab (Maja squinado).