Door eene raededeeling, mij welwillend verstrekt door den heer VAN BREUGEL DOUGLAS te den Haag, die in de Nederlandsche Heraut (1 pag. 134) eene genealogie van de familie DU PEYROU plaatste, ben ik in staat gesteld nopens het huwelijk van ALBINUS het volgende mede te deelen. De vrouw van ALBINUS was CLARA MAGDALENA DU PEYROU, weduwe van mr. LUCAS TRIP (dus niet CLARA DOROTHEA, zooals ik op gezag van ALLAMAND schreef). Zij werd geboren te Amsterdam, den 19den April 1724, uit ETIENNE ANDRÉ DU PEYROU en MARGARETHA CLARA MUIJSAERT. In 1765 was zij dus eene een-en-veertigjarige weduwe. Na den dood van ALBINUS hertrouwde zij ten tweeden male met mr. GERRIT HOOFT.