Het is bekend dat in Frankrijk zeer geklaagd wordt over het gering aantal der geboorten, en wij hebben in het Bijblad van dit Album daaromtrent het een en ander medegedeeld. Nu heeft de heer CHERVIN een der resultaten van de fransche volkstelling medegedeeld, waaruit blijkt, dat de evenredigheid der kinderen op 100 gezinnen in Erankrijk gemiddeld 259 is, terwijl die in alle andere landen van Europa meer dan 300 bedraagt, — in Engeland en Duitschland 380. De procentsgewijze evenredigheid van geheel Frankrijk en van Parijs in het bijzonder is de volgende: Deze cjjfers bewijzen dat, zoo de gezinnen in Frankrijk slechts een klein geboortecijfer hebben aan te wijzen, de Parijsche gezinnen een nog lager bezitten. In aanmerking genomen het groot aantal gezinnen zonder kinderen is het den schrijver moeielijk om aan te nemen dat die betrekkelijke onvruchtbaarheid zoo vrijwillig is als men algemeen gelooft. Het valt niet te betwijfelen of de vrije wil speelt hier eene rol. Maar er zijn andere omstandigheden met welke men rekening moet houden. De departementen, waarin de meeste onvruchtbare gezinnen voorkomen, zijn juist die, waarin het geboortecijfer het zwakst is, en omgekeerd, want in de vruchtbaarste departememten vindt men de minste onvruchtbare gezinnen. Nu is het moeielijk aan te nemen dat, zoo de beperking van het gezin tot slechts weinig kinderen vrijwillig is, dit voor de volstrekte onvruchtbaarheid evenzeer het geval zou zijn. Er zijn zeker zeer weinig gezinnen waarin men er opzettelijk voor zorgt in ’t geheel geen kinderen te hebben. Dus heeft men in departementen met klein geboortecijfer, zooals Normandië, waar zooveel onvruchtbare gezinnen zijn, misschien evenveel ethnische of physiologische redenen om die weinige vruchtbaarheid te verklaren, als psychologische of sociale.