Niet lang geleden vond men in de dagbladen de volgende mededeeling; »Een jonggetrouwd paar te Parijs is in zijn huwelijksnacht nagenoeg gestikt door kolendamp, welke uit een verdraagbare kachel in de slaapkamer opsteeg. De moeder van de jonge vrouw, die den volgenden dag, toen de echtelingen maar niet te voorschijn kwamen , de deur liet opensteken, vond hen als dood op hun bed. Het gelukte eerst na veel moeite hen weder tot bewustzijn te brengen; maar beiden verkeeren nog in een zeer bedenkelijken toestand.” Dergelijke gevallen hebben zich meer voorgedaan, en het is naar aanleiding daarvan dat ik een opstel over het gevaar der verplaatsbare kachels, te vinden in de Revue scientifique (20 April 1889, pag. 508), met eenige bekorting in dit tijdschrift wensch over te nemen.