De geestdrift, waarmede het door KOCH ontdekte geneesmiddel, de » tuberculine”, werd begroet, schijnt eenigszins te verflauwen, vooral nadat VIRCHOW daarover een niet zoo gunstig oordeel heeft uitgesproken. (Zie Bijblad blz. 31.) Inmiddels is door Prof. LIEBREICH een middel ontdekt tegen tuberculose en verwante ziekten, te weten de onderhuidsche inspuiting van cantharidinzure kali. En het ontbreekt reeds niet aan geneeskundigen , die dat middel hebben toegepast, en wel, zooals verzekerd wordt, met aanvankelijk gunstig gevolg. Zooals in de bladen vermeld wordt, bezoekt Prof. LIEBREICH ook ons land.