Het was reeds in 1852 dat de eerste aflevering van het Album der Natuur, onder redactie van P. HARTING, D. LUBACH en W. M. LOGEMAN in het licht verscheen. Die redactie en de toenmalige uitgever A. C. KRUSEMANN hadden de overtuiging, dat er aan zulk een tijdschrift behoefte bestond. »Eene der eerste behoeften van onzen tijd is eene zoo veel mogelrjke verspreiding van kennis aangaande de natuur en hare verschijnselen”, — aldus drukte de redactie zich in het voorbericht voor den eersten jaargang uit. Die behoefte was door allen, die de teekenen des tijds opmerkzaam gadesloegen, erkend en door velen onder hen uitgesproken, niet alleen in ons land, maar ook elders, en het verdient opmerking dat, tegelijkertijd met de eerste aflevering van het Album der Natuur, , in Duitschland de eerste bladen van het tijdschrift Die Natur het licht zagen, — een tijdschrift dat op dezelfde gronden hetzelfde doel beoogde als het Album, , en dat doel door soortgelijke middelen trachtte te bereiken. Aan de redactie is het betrekkelijk zeldzame en voorzeker hoog te waardeeren geluk te beurt gevallen, dat hare drie leden gedurende een tijdsverloop van drieendertig jaren niet alleen in het leven zijn gespaard gebleven, maar ook in staat zijn geweest de taak, die zij op zich hadden genomen, zóó te blijven vervullen als van den beginne af hunne bedoeling was geweest. Thans echter heeft hun medelid HARTING, gelijk onze lezers uit zijn in de laatste aflevering van den vorigen jaargang opgenomen afscheidswoord gebleken is, op grond van zijne vergevorderden leeftijd het besluit genomen zich aan de redactie van het Album te onttrekken.