Weinige uitdrukkingen zijn den natuuronderzoeker beter bekend dan deze: natuurlijk stolsel en kunstmatig stelsel. Nogtans schijnt het wel, dat niet velen een heldor denkbeeld hebben aangaande het verschil, dat er tusschen een natuurlijk en een kunstmatig stelsel bestaat. Mij althans is het niet gelukt in eenig handboek over dat verschil andere dan onbestemde uitdrukkingen te vinden. Kortom, ik acht ecne nieuwe poging om eene bepaling van „natuurlijk stelsel” in tegenoverstelling van „kunstmatig stelsel” te geven hier niet overbodig. En levert die poging eenige uitkomst op, dan wil ik trachten deze toe te passen op mycologisch gebied, ik wil ze dan namelijk gebruiken tot maatstaf voor eene critiek van het bekende stelsel van ELIAS FRIES. Wat is nu het eigenaardige, waardoor een natuurlijk stelsel zich onderscheidt van een kunstmatig stelsel?

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

F.A. Hartsen. (1867). Over de onderscheiding „natuurlijk stelsel en kunstmatig stelsel”, met toepassing op het mycologisch stelsel van Elias Fries. Album der natuur, 16(1), 314–316.