Drie vierde gedeelte van de oppervlakte onzer planeet is bedekt met eene vloeistof, die eene hoogst gewichtige rol speelt zoowel in de huishouding der natuur als in die der menschen, n.1. het water. Slechts weinige woorden zullen voldoende zijn om dit eenigzins nader aan te wijzen. Een groot deel van de vaste oppervlakte onzer aarde is uit water afgezet en doet zich voor als eene reeks van boven elkander liggende lagen, waarvan sommige eene aanzienlijke dikte bezitten. Ons geheele vaderland is zijn ontstaan aan het water verschuldigd: het zand onzer heidevelden, de klei langs onze rivieren, de krijt- en steenkolenlagen van Limburg, zijn alle uit het water afgezet. Nog dagelijks kunnen wij zien hoe het hier zand- en kleibanken vormt, daar weder het land tracht te verzwelgen, zoodat er jaarlijks millioenen schats moeten besteed worden om het binnen de perken te houden, die daaraan door den mensch zijn gesteld. Met één woord, het water is de gewichtigste stof waarvan de natuur zich bedient om meestal langzame, maar daarom niet minder ingrijpende veranderingen aan de oppervlakte van onze aarde te doen plaats hobben.