Het blijkt uit het bovenstaande voldoende, dat de meeste wateren niet zonder gevaar voor de gezondheid als zoodanig als drank kunnen worden gebruikt, maar vooraf eene zuivering moeten ondergaan. Deze kan geschieden hetzij langs chemischen, hetzij langs mechanischen weg. De eerste wijze van zuivering geschiedt door toevoeging van zekere stoffen, die een chemischen invloed op het water uitoefenen, zoodat daarin meer of minder vlokkige neerslagen ontstaan. Deze vormen zich bij voorkeur rondom vaste deeltjes die in het water zweven en doen die met zich bezinken, zoodat het bovenstaande water helder en op die wijze bevrijd wordt van de daarin zwevende organische stoffen.