Vergun mij, geachte lezer! u uit te noodigen, mij in gedachte te vergezellen op een tochtje in het stroomgebied van een onzer Nederlandsche hoofdrivieren: de Maas. Daartoe begeven wij ons eerst naar Maastricht, om een bezoek te brengen aan de uitgestrekte gangen van den St. Pietersberg ¹. Vervolgens doen wij een uitstapje naar het bekoorlijk gelegen Valkenburg 2, welks prachtige omstreken nog te weinig door Nederlanders bezocht worden, ofschoon zij, wat natuurschoon betreft, met den Hartz, het Thüringer Wald en andere veel bereisde streken van het buitenland kunnen wedijveren. Van Maastricht brengt de spoortrein ons naar Luik, dat in den laatsten tijd aanmerkelijk uitgebreid en verfraaid is en welks nieuwe wijken: de Boulevard Frère-Orban, Avenue Rogier, Avenue d’Avroi enz. gewoonlijk Ile de commerce genoemd, welke op het vroegere bed der Maas zijn aangelegd, met glans de vergelijking kunnen doorstaan met de schoonste gedeelten van Brussel of Parijs.