De volgende schets van de natuur van Berg-en-Dal, mij toegezonden door eene hooggeachte vriendin, moge vele lezeressen van het Album der Natuur aansporen om in dergolijken geest korte, getrouwe beschrijvingen te geven van de natuur, die zij in hare woonstreken aanschouwen of op hare reistogten bewonderen. Geene geleerdheid is daartoe noodig. Geleerdheid en wetenschap zijn twee verschillende zaken. Eenvoudige, kinderlijke opvatting en heldere, ware voorstelling, zietdaar middel en doel der wetenschap! Ieder, wie het ook zij, kan op zijn standpunt dat middel aanwenden, dat doel bereiken, en de voorstanders der ware wetenschap zullen hem daarvoor dankbaar zijn. Haarlem, Sept. 1869.