De vergelijkende taalstudie heeft op merkwaardige wijze de overoude volksoverlevering bevestigd, dat de tegenwoordige Europesche volken een gemeenschappelijken oorsprong hebben gehad en hunne voorouders in den voorhistorischen tijd als naauw verwante stammen of misschien wel als eene enkele groote familie op de hooge bergvlakten van Azië hebben geleefd. Meer dan ooit is thans de aandacht der wetenschap op die nog weinig bekende, maar hoogst merkwaardige streken gevestigd en vooral de Engelsche natuuronderzoekers hebben in de laatste jaren den Himalaya tot het doel hunner waarnemingen gekozen. Veol is er reeds aan het licht gebragt, en hoe meer wij de ontzagwekkende natuur van dat vermaarde bergland leeren kennen, hoe meer wij ons als door een geheimvolle magt aangetrokken gevoelen tot het oorspronkelijke vaderland der beschaafde menschheid.