Toch zon men der luchtvaart onrecht aandoen, wanneer men alleen van gedane beloften sprak en alleen dacht aan de schuld, die zij dientengevolge op zich geladen had. Immers de uitkomst moge geleerd hebben, dat de verwachtingen in den aanvang veel te hoog waren gespannen, dat het onverwachte der ontdekking de hoofden van vele menschen op hol had gebracht, getuige de uitroep van de markiezin de VILLEROI, die, op den 1sten December 1783 met moeite naar haar venster gedragen om toch iets van de luchtreis van CHARLES en ROBERT te zien, uitriep: »ja, nu vinden zij zeker ook nog eens het geheim uit om niet meer te sterven, maar helaas! ik ben toch voor dien tijd dood”; getuige de ongerijmde voorspellingen, door vele verstandige menschen in den roes der eerste opgewondenheid uitgesproken; toch heeft zij met de middelen, waarover zij tot nog toe beschikte, van tijd tot tijd waarheden aan het licht gebracht, waarvoor wij dankbaar behooren te zijn. Daarover wensch ik in de laatste plaats nog te spreken. Om duidelijk te maken, hetgeen ik bedoel: ik wensch nog te wijzen op de toepassingen, die men van de ontdekking der MONTGOLFIERS heeft kunnen maken: 1° in den oorlog; 2° voor de kennis van den invloed der verdunde lucht in de hoogere deelen des dampkrings op het leven; 3° voor de kennis van den dampkring zelven.