De toestand van het onderwijs in de natuurwetenschappen in het Vereenigd Koninkrijk en andere met dit onderwerp nauwverwante zaken kwamen in meer dan ééne redevoering ter sprake, welke hij gelegenheid van de jaarlijksche vergadering van de British Association, onlangs te Aberdeen samengekomen, gehouden werden. Sir LYON PLAYFAIR, voorzitter van de vergadering, sloot zijne openingsrede aan bij de woorden van wijlen den Prins-Gemaal: »het is te hopen , dat onze wetgeving en onze regeering meer en meer tot het besef zullen komen, dat de natuurwetenschappen rechten op haar belangstelling bezitten, en dat de staat in de bevordering van haar belangen eene voorwaarde tot zijne eigen kracht en voorspoed erkennen zal.” De hoop, die in deze woorden van den toenmaligen voorzitter der British Association in 1859 ook op eene vergadering te Aberdeen een uitdrukking vond, is nog bij lange na niet vervuld.