»Landen vol vlammen en vuur, rivieren met ijskoud water, dat door de snelle wrijving verder op kokend wordt, glazen bergen en versteende wouden, prachtige tempels en paleizen, waarvan de deurposten met paarlen en edelgesteenten zijn ingelegd,” zietdaar eenige zaken, die in een verhaal omtrent eene betooverde wereld schijnen thuis te belmoren. COULTER, die in 1810 sprak over dergelijke heerlijkheden, welke hij tijdens zijn veeljarig verblijf bij indiaansche stammen had aanschouwd, vond dan ook weinig geloof. JIM BRIDGER, die in 1844 ver in de Rocky Mountains was doorgedrongen, moest eveneens ondervinden, dat zijne woorden aan grootspraak van reizigers uit verre landen werden toegeschreven. En anderen ging het niet beter. Toch bleef er iets in de lucht hangen omtrent natuurtooneelen in het verre westen, onuitspreeklijk grootsch boven hetgeen de aarde elders aanbiedt, doch tevens zóó ontzagwekkend, dat de Roodhuiden ze als de woonplaats van den kwaden geest voortdurend ontweken. Nadat het goudzoeken een groot aantal landverhuizers naar den staat Montana had gelokt, rukte men de onbekende, geheimzinnige wereld hoe langer hoe nader en na 1862 werd bijna ieder jaar een tocht ondernomen, die den sluier doorzichtiger maakte. De kroon werd op het werk gezet door den onderzoekingstocht in 1871 onder leiding van dr. HAYDEN gedaan; deze aardkundige, door eenen staf van natuuronderzoekers omgeven, slaagde er in ten volle te openbaren, wat er eigenlijk van de reeds lang verspreide geruchten aan was. Er had niet de geringste overdrijving in geheerscht; achter eenen muur van hooge bergen lag eene wonderenwereld verborgen, heerlijker dan waarop tot nog toe één land bogen kon ¹.