De door den engelschen reiziger CHARLES MARVIN en anderen aangekondigde overstrooming van russische petroleum heeft ook onze kusten bereikt. In den loop van Februari toch werd de eerste lading van die vloeistof aan de Rietlanden aangevoerd en de amerikaansche olie ontmoet voortaan ook hier te lande eene geduchte mededingster, die haar reeds in vele landen een gevoeligen stoot heeft toegebracht. Eenige mededeelingen aangaande de vloeistof, waarvoor ook op de nederlandsche markt en in de hollandsche huizen eene plaats wordt gevraagd, komen waarschijnlijk in het Album niet te onpas. Meerendeels zijn zij aan eene brochure van den zooeven genoemden Engelschman ontleend. ¹ Dat de petroleumbronnen in den Kaukasus in verband staan met de sinds oude tijden bekende heilige vuren van Bakoe is bekend. Nog slechts betrekkelijk korten tijd is het geleden, sinds men den rijkdom der aarde aan de kostbare vloeistof ontdekte en pogingen in het werk stelde er voordeel van te trekken. De geschiedenis van de boringen leverde tooneelen op, die in geen enkel opzicht achterstonden bij al de wonderen en de verrassingen, die in de amerikaansche oliedistrikten waren aanschouwd. Ja, hetgeen in het laatst van September en in het begin van Oktober l.l. in den Kaukasus geschiedde, heeft alles, wat vroeger zoowel in de nieuwe als in de oude wereld gebeurd is, in de schaduw gesteld.