Wegens den beperkten omvang van het Wetensch. Bijblad zij het mij bij wijze van uitzondering vergund in dit gedeelte van het Album melding te maken van eene nieuwe uitgave, die op zuiver wetenschappelijk gebied thuis behoort. Trouwens , daar zij op den weg, die tot de kennis van den inwendigen bouw der koolstofverbindingen voert, eene mijlpaal is, door een vaderlandsch geleerde opgericht, en tegelijk in het terrein van het onbekende eene observatiepost, door zijne uitgebreide kennis van de noodige hulpmiddelen voorzien, mag op algemeene belangstelling worden gerekend. Bedoeld wordt hier: Dix années dans l’histoire d’une théorie (Rotterdam, P. M. BAZENDIJK) van den amsterdamschen hoogleeraar in de scheikunde dr. J.H. VAN’T HOFF. In eene in 1875 uitgegeven brochure La Chimie dans l’espace werd het denkbeeld algemeen bekend gemaakt, dat een atoom koolstof op vier andere atomen (of groepen van atomen) zóódanig werken zou, dat de stand van deze vier ten opzichte van het atoom koolstof voorgesteld werd door de vier lijnen, die de hoekpunten van een viervlak met zijn middelpunt vereenigen. Eene molekule methaan zou den vorm hebben van een regelmatig viervlak , waar het atoom koolstof zich in het middelpunt en de vier atomen waterstof zich in de hoekpunten bevinden. Samenvoeging van atomen koolstof in de verzadigde verbindingen zou plaats hebben, doordat elk atoom koolstof in het middelpunt van één viervlak en te gelijk in het hoekpunt van een tweede viervlak was geplaatst.