Dat de elektriciteit door de heeren COWLES en MABERY in den dienst der metallurgie is gesteld, daarvan zijn de lezers van het Album vermoedelijk niet geheel onkundig. Zij trokken voordeel van deze natuurkracht om het zink uit zijne ertsen af te scheiden; hiertoe werd een moffel van dezelfde soort, als gewoonlijk in zinkfabrieken worden gebruikt , in den elektrischen stroom opgenomen; in den achtergrond eindigde de eene geleiddraad, terwijl de tweede verbonden was aan een deksel, waardoor de moffel van voren afgesloten was. Vooraan in den moffel bevond zich eene kroes van potlood, waarin zich de vrijgeworden zinkdampen tot vloeibaar zink verdichtten. Daar de afscheiding van het aluminium uit zijne verbinding met zuurstof veel moeilijker geschiedt, moest het elektrisch fornuis hiertoe met veel meer zorg ingericht worden. De groote verwachtingen, die, en zeer te recht, gekoesterd worden omtrent de vruchten van deze uitvinding, zijn de aanleiding, dat de op bladz. 212 geplaatste figuur uit La Nature overgenomen werd.