Kunstmiddelen van allerlei aard verkrijgen op de wereldmarkt een steeds toenemend debiet en nemen in ons maatschappelijk en huiselijk leven voortdurend meer plaats in. Vooral bij onze voeding spelen zij eene belangrijke rol. Wie zeker wil zijn , dat hij bij zijn ontbijt alleen gebruikt wat door de natuur geleverd wordt of rechtstreeks uit natuurvoortbrengselen is gemaakt, dient weldra zijne eigen koe te melken , zelf zijne boter te karnen , eigenhandig de eieren nog warm uit het kippenhok te halen, zelf gist door het deeg te doen waaruit brood gebakken wordt en het brood te bakken, dient eindelijk zelf beetwortelen te verbouwen en daaruit suiker te maken. Hoe minder iemand tot dit alles in staat is, des te meer moet hij er tegen op zijne hoede wezen, dat tegen zijn zin geen kunstmiddelen in zijn huis worden gesmokkeld ; steeds moet hij denken aan des Schoolmeesters woord; »wij kunnen nooit weten, o jeugd, wat wij eten.” Gelukkig, dat de kunst hem dikwijls uitstekende waar leveren kan, en dat het bezwaar dikwijls een ingebeeld bezwaar was; gelukkig ook aan den anderen kant, dat de kunst zekere middelen aan de hand geeft om knoeierijen van den melkboer aan het licht te brengen, om aan te toonen waar in plaats van rietsuiker eene uit zich zelve weinig zoete en door saccharine zoet gemaakte soort van suiker gebruikt is, om desnoods uit te maken of het deeg met kunstgist aan het rijzen is gebracht. Het kunstmiddel, waarvan de naam aan het hoofd van dit opstel vermeld staat, heeft stellig de grootste beteekenis. Aan den strijd tusschen kunstboter en natuurboter heeft de wet van den 23sten Juni 1889, houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel haar ontstaan te danken; op 1° Januari 1890 treedt deze wet in werking en van dezen dag af zal elke boterverkooper verplicht zijn het op de duidelijkste wijze te kennen te geven, dat hij kunstboter verkoopt, tenzij hij zich bloot wil stellen aan de straffen, die op de overtreding der boterwet zijn gesteld. Voor het geval dus, dat het »eerlijk duurt het langst” door de boterverkoopers hetzij uit vrees voor straf hetzij uit liefde voor het recht wordt beaamd, is elk een, die kunstboter gebruikt, daarvan voortaan bewust. Misschien weet echter menigeen dan nog niet wat hij eet; daarom geeft het Album aan zijne lezers eenige inlichtingen omtrent eene voedingstof, die waarschijnlijk hoe langer hoe meer op prijs zal worden gesteld.