Over de kunstzijde, die door DE CHARDONNET uit boomwol en uit zachte houtbrij wordt gemaakt, werd in den vorigen jaargang van dit tijdschrift (bladz. 332) reeds gesproken. De bezoekers van de tentoonstelling te Parijs hebben zich van het bestaan van het merkwaardige voortbrengsel kunnen overtuigen, daar hier verscheidene stalen van onderscheiden kleur waren tentoongesteld. Blijkens een bericht in de Revue Scientifique van 12 April 11. mag men binnenkort de kunstzijde in den handel verwachten, daar toch de ontdekker zijn eigendom voor de kleinigheid van een millioen francs aan eene amerikaansche maatschappij heeft verkocht.