Eenigen tijd geleden gaf het te Berlijn gevierde benzolfeest ons aanleiding de groote verdiensten van AUGUST KÉKULÉ, hoogleeraar in de scheikunde te Bonn, te herdenken in het opstel Oorsprong en beteekenis der struktuurformules. Van welwillende zijde opmerkzaam gemaakt op het verslag in de Kölnische Zeituig van eene nieuwe Kékulé-Feier, 1 Juni ll. te Bonn gevierd ter eere van zijn vijf-entwintigjarig hoogleeraarsambt aan de hoogeschool aldaar, nemen wij uit dat verslag eenige zaken over, waarvoor immers op belangstelling gerekend mag worden, daar de jubilaris er zijn ontwikkelingsgang als scheikundige in schetst. Op het uur, dat gewoonlijk voor zijn college is bestemd, werd aan KÉKULÉ in zijn gehoorzaal door tal van vereerders het welkom toegeroepen. De benzolring lag, uit bloemenkransen saamgevlochten, op de tafel; bovendien versierden nog tal van bloemen en eene keur van heesters de zaal, waarin een der leerlingen den vereerden leermeester de hulde van het jongere geslacht toebracht. De jubilaris nam daarop zelf het woord; de waterstof bleef van daag achter wege; in plaats van dit onderwerp werd een gedeelte uit de geschiedenis van de scheikunde aan de orde gesteld, en wel een gedeelte, dat op den spreker zelven betrekking had. Daaraan is het volgende ontleend.