Bovenstaande »ketterij” kan men lezen vooraan in de aflevering van Chemical News van 24 Juni ll. Zij wordt dus uitgesproken in een tijdschrift, dat ter goeder naam en faam bekend staat, en door niemand minder dan door den redacteur daarvan, den welbekenden scheikundige CROOKES. CROOKES verplaatst hierbij zijne lezers niet naar de wereld der stralende materie, waaruit hij reeds zoo menig feit bekend maakte. Nog minder verzoekt hij hen hem naar eene spiritistische séance te vergezellen, waar hij ook geen vreemdeling is. Neen, hij vertelt iets, dat den 15den Juni voor een talrijk en aanzienlijk publiek vertoond is op de soirée van de Royal Society, Engelands hoogste vertegenwoordigend lichaam op het gebied der natuurwetenschappen.