Onder de talrijke bezoekers van Valkenburg en omstreken zijn er waarschijnlijk weinige, die althans niet één tocht in de grotten der mergelrotsen van het Geuldal hebben gemaakt. Uit een geschiedkundig oogpunt zijn zij belangrijk, wanneer men zijne aandacht wijdt aan de eeuwenoude ontginning der gangen, waaruit de gele bouwsteen wordt te voorschijn gehaald, thans, naar men ons verzekert, volkomen op dezelfde wijze als in vroegere eeuwen, of wanneer men zijne gedachten bepaalt bij den tijd, toen de druk der fransche overheersching de priesters en de geloovige schare de hun dierbare godsdienstige plechtigheden in schuilhoeken deed verrichten. Den arbeid der mijnwerkers kan men er gadeslaan, den verweerenden invloed der plantenwereld op het gesteente er waarnemen. Vluchtiger is het bezoek, dat men aan de grotten bij Valkenburg brengt, wanneer eene groote schare, de muziek volgend en door talrijke lampions verlicht, in het voorbijgaan de dikwijls niet onverdienstelijke houtskoolteekeningen beschouwt, die de wanden op vele plaatsen versieren. In de nabijheid der grotten, die op de laatste wijze worden bezocht en volgens sommigen ontwijd, is echter nog eene andere zaak te aanschouwen, die in Nederland verdient veel meer bekend te zijn dan thans nog het geval is. Sinds een tweetal jaren worden daar eetbare paddestoelen of champignons (de Agaricus Campestris s. edulis) gekweekt. De heer J. P. M. CAMMAN, de tegenwoordige eigenaar der kweekerij, die zoo vriendelijk was ons toegang te verleenen tot zijne onderneming en ons alle gevraagde inlichtingen verschafte, gaf ons verlof aan de lezers van het Album mede te deelen, hetgeen wij hadden gezien. Gaarne maken wij daarvan gebruik, in de meening, dat onze lezers met belangstelling zullen hooren van deze, tot nog toe eenige, Nederlandsche kweekerij van paddesteelen.