Koolzure soda of natriumcarbonaat en dubbelkoolzure soda of natriumbicarbonaat zijn twee algemeen bekende stoffen. Gewoonlijk wordt het eerste kortweg soda en het tweede zuiveringszout genoemd; wij zullen ons hier daarom van deze laatste namen bedienen. Soda wordt in onze keukens bij het afwasschen van vet vaatwerk, bij het schuren van ijzeren voorwerpen en bij het gebruik van hard, kalkzoutenhoudend water gebruikt; de nijverheid past deze stof in tal van gevallen toe, o. a. in glasblazerijen, zeepziederijen, bij de bewerking van ruwe, vette en minerale oliën enz. De ontdekking der sodabereiding door LEBLANC, 1 het indirecte gevolg van staatkundige verwikkelingen tusschen Frankrijk en Spanje, was binnen weinig jaren eene zaak, waarvan de geheele beschaafde wereld voordeel trok; de wedijver tusschen deze sodabereiding en die van SOLVAY, die omstreeks 1870 ook uit keukenzout, maar met behulp van ammonia, soda maakte, geeft waarde aan bijprodukten, die vroeger voor niets werden geacht, en verspreidt door vermeerdering van arbeid grootere welvaart in menigen kring.