Reeds ongeveer twintig jaren heeft de strijd thans geduurd. Zal de gloed van de oostersche zon of zal de kunst van distilleeren, nitreeren, enz. voortaan de indigo voortbrengen? zal de planter moeten wijken voor den scheikundige? Nadat de kunstmatige alizarinekleurstoffen, volgens het door GRAEBE en LIEBERMANN gemaakt bestek¹, uit koolteer waren verkregen en in een korten en beslissenden kamp den meekrapbouw in een hoek hadden gedrongen, wekte elk bericht van eene dergelijke wèl geslaagde synthese bezorgdheid bij den een, blijde verwachtingen bij den ander, belangstelling bij allen, die het belang der zaak konden beoordeelen.