Bevat de dampkring van de zon zuurstof? Menigeen acht misschien het stellen van deze vraag even ongerijmd als het geven van een met redenen omkleed antwoord onmogelijk. Om dan maar dadelijk aan allerlei andere vragen den pas af te snijden, b. v. aan de vraag of men dan meent, dat er op de zon wezens zijn, die, evenals de menschen , zuurstof noodig hebben, en of de warmte der zon het gevolg is van eene ontzaglijk sterke verbranding , zoodat gebrek aan zuurstof op de zon den ondergang van ons zonnestelsel zou kunnen ten gevolge hebben, wordt hier medegedeeld, dat de bedoelde vraag gesteld is door mannen, voor wie het stoute denkbeeld van den gemeenschappelijken oorsprong der hemellichamen niet te vermetel was, en dat het antwoord , hetwelk zij op hunne vragen verwachten , hun door de natuur zelve gegeven wordt.