De zomer met zijne beloften van heerlijkheid en, de vorige twee jaren hebben het ons laten gevoelen, met zijne teleurstellingen staat weldra voor de deur. Menigeen, die het voorrecht niet heeft in de plaats van zijne inwoning de zomerweelde te genieten en zich te laten doordringen door dennengeur, die veel licht ontvangt, door glinsterende daken teruggekaatst, en weinig of niets ziet van de lichtbeelden door het looverdak van beuk en eik op den grond getooverd, heeft zijn reisplan voor den zomer gereed gemaakt of althans in overweging genomen, wanneer het hem ten minste gegeven is elders vergoeding te zoeken voor dat gemis. Honderden van Hollanders richten weldra hunne schreden over de grenzen en zoeken de berglucht op. Ook dit jaar weder is stellig de Hartz wegens den betrekkelijk kleinen afstand het doel van menige reis. De bekoorlijke Ilse met haar behaagzieke sprongen over den steenachtigen bodem en haar mededingster de Steinerne Renne, niet minder fantastisch dan zij, Rosstrappe en Hexentanzplatz ontvangen dan weder de dankbare hulde van velen, die zich door ontspanning sterken tot nieuwen arbeid, die hart en geest verheugen en voeden door de aanschouwing der wonderwerken van Gods heerlijke natuur. Voor aanstaande bezoekers van den Hartz in de eerste plaats, maar niet minder voor allen die den zomer in eigen huis zullen doorbrengen , is de kennismaking zeer aan te bevelen met een werkje, dat in 1889 te Weimar verschenen is, namelijk Die Hermannshöhle bei Rübeland. ¹ De Hermannshöhle is eene druipsteengrot, evenals de sinds lang bekende Baumannshöhle en de Bielshöhle in de nabijheid van Rübeland gelegen en dus gedurende den tijd tusschen 1 Juni en 15 September het gemakkelijkst te bereiken met de tandradbaan, die van Blankenburg over Rübeland naar Tanne gaat. Van eene duidelijke verklaring voorziene kaarten en een aantal uiterst fraaie photographieën stellen hem, die in zijn eigen huis de monographie leest, in staat die lezing tot eene bron van genot en van leering te maken.