Het aluminium tracht voortdurend de plaats in te nemen , die er indertijd reeds door DEVILLE voor werd gevraagd of liever voor werd besproken, omdat het toen wel voor allerlei toepassingen geschikt scheen, maar nog veel te duur was. Dank zij bereidingen op nieuwe grondslagen (Album der Natuur 1887 bladz. 121 en 1888 bladz. 211), dank zij verbeteringen in de aloude afscheiding van het metaal (Album der Natuur 1888 bladz. 415) werd de prijs reeds aanmerkelijk verlaagd. Telken jare werden nieuwe pogingen in het werk gesteld en dikwijls met goeden uitslag bekroond. In dit opzicht verdienen ook fabrieken te Froges in het departement van de Isère en te Neuhausen in Zwitserland te worden genoemd. In heide werd eerst door electrolyse van gesmolten en gloeiende aluinaarde aluminium verkregen; deze bereiding van HÉROULT wordt te Froges nog gevolgd, maar heeft te Neuhausen verscheidene (voor een groot gedeelte geheim gehouden) wijzigingen ondergaan, waaraan de naam van KILIANI is verbonden. Ten bate der laatste fabriek, die tegenwoordig de grootste is, is een kanaal aangelegd, waardoor een gedeelte van het water van den Rijn even boven den waterval van Schaffhausen kan worden afgeleid naar beneden den waterval, om daar het noodig arbeidsvermogen voor de dynamos te leveren. In de sekonde kan 20 M³. water worden weggeleid, hetgeen een arbeidsvermogen van ongeveer 4000 paardekracht opleveren kan.