Korten tijd geleden verscheen de eerste aflevering van den tienden jaargang van Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, waarvan de redaktie, bestaande uit de heeren W. A. VAN DORP, A. P. N. FRANCHIMONT, S. HOOGEWERFF, E. MULDER en A. C. OUDEMANS JR., zich ten doel stelt den arbeid van alle nederlandsche-scheikundigen in één geheel samen te vatten. Behalve de oorspronkelijke mededeelingen, die haar worden toegezonden, plaatst de redaktie in haar tijdschrift referaten van grootere en kleinere opstellen, die elders (in binnen- en buitenlandsche tijdschriften) eene plaats gevonden hebben. Zoo vindt men hier b.v. ook een geregeld overzicht van de ontwikkeling der molekulair-theorie bij vloeistoffen, voor zoover die ontwikkeling in ons vaderland werd bevorderd; oorspronkelijke opstellen daaromtrent bevat, zooals bekend is, het orgaan het Zeitschrift der physikalischen Chemie, uitgegeven te Leipzig. Het spreekt o. i. zoozeer van zelf, det ieder Nederlander, die in den vooruitgang der scheikunde belang stelt, deze vaderlandsche onderneming steunt door zijne inteekening, dat het overbodig is in het Wetenschapp. Bijblad ook van opstellen in den Recueil melding te maken. Nu de redaktie den tienden jaargang eenigszins als het eerste deel van eene nieuwe reeks begint, immers zij deelt nu mede, dat de heeren L. ARONSTEIN, G. J. W. BREMER, H. ELION, H. J. HAMBURGER, A. F. HOLLEMAN, C. A. LOBRY DE BRUIN, J. D. VAN DER PLAATS en H. P. WIJSMAN JR. voortaan als medewerkers aan haar tijdschrift verbonden zijn, maken wij van deze gelegenheid gebruik allen tot inteekening op te wekken, die misschien den Recueil nog alleen bij name kennen. Uitgever is de firma A. W. SIJTHOFF te Leiden; de abonnementsprijs bedraagt ƒ 6.