Vloeibaar gemaakte gassen hebben in het wereldverkeer eene plaats ingenomen; de tijd, waarin men zich er over verbaasde, is lang voorbij. Vloeibaar koolzuur moge lang do eenige waar geweest zijn, die onder groote drukking als vloeistof in ijzeren cylinderswerd verzonden en waarvan de spanning van het door verdamping van die vloeistof gevormd gas tot velerlei toepassingen aanleiding gaf, in dergelijke cylinders kan men thans vloeibaar acetyleen, vloeibaar zwaveligzuuranhydride (zwaveldioxyde) en vloeibaar chloor verkrijgen. Lucht en dus ook haar belangrijkste bestanddeelen zuurstof en stikstof mogen zich te moeielijk tot vloeistoffen laten verdichten, zoodat men beginnen moet de temperatuur nog verder beneden het vriespunt van water te doen dalen dan het kookpunt van water boven dat vriespunt ligt, voordat er sprake kan zijn door samenpersing gasvormige lucht, zuurstof en stikstof tot vloeistoffen te verdichten: vloeibare lucht, zuurstof en stikstof mogen dus bij de gewone temperatuur niet kunnen bestaan, dit neemt niet weg, dat specialiteiten- en varieteitengezelschappen proeven met vloeibare lucht onder de punten van het programma hebben opgenomen, waarmede boeren, burgers en buitenlui in de tent worden gelokt. Wanneer men zich op dit punt ergens over zou kunnen verbazen, het zou kunnen zijn hierover, dat de »children” van een geslacht waarvan de »grandchildren” bier op koolzuur drinken en tunnels graven met behulp van samengeperste lucht, al deze zaken als nieuwigheden hebben gekend, en dat het »geslacht” zelf vijf gassen permanente gassen heeft genoemd, omdat zij noch door druk, noch door temperatuursverlaging, noch door deze twee middelen te zamen tot vloeistoffen konden worden verdicht. Misschien blijkt ook die dwaling van de grootouders zóó taai te zijn, dat de kleinkinderen bij het onderwijs in natuurkunde of scheikunde èn met de toepassingen van vloeibaar koolzuur, enz. enz. èn met het verouderd begrip van permanente gassen kennismaken.