Er zijn echter nog meer redenen, dan de Duitsche dichter W. Busch in deze luimige regels opnoemt, waarom zoo velen zich met dat »Federvieh” bezighouden. Wij gelooven zelfs, dat hij de voornaamste roden vergeten heeft, n.l. het genoegen, dat de hoenderhof ons verschaft. Ja, wij gaan verder en meenen, dat slechts een klein deel der dieren, wier vleesch enz. ons heden als voedsel dient, oorspronkelijk om dit nut door den mensch is gekweekt. Het was in dien ouden tijd immers zoo gemakkelijk, door jacht en visscherij, zich van het noodige dierlijke voedsel te voorzien. Zeker, het begin van het domesticeeren van al onze huisdieren, van de viervoetige zoowel als van de gevederde, verliest zich bijna zonder uitzondering in het duister van den voor-historischen tijd. Maar laten we onze verbeelding werken en trachten wij ons een voorstelling te vormen, hoe en waarom de mensch op de gedachte zal gekomen zijn, dieren als huisgenooten te verplegen, dan lijkt het ons waarschijnlijk, dat een jager een aangeschoten stuk wild, een jong diertje, of eenige jonge vogels uit het nest meC naar huis heeft gebracht, waar zij dan liefderijk door vrouw en kinderen verpleegd werden. Waren de omstandigheden gunstig, dan gewenden de diertjes aan den mensch en aan zijn huis, ze werden vertrouwelijk en eindelijk geheel tam. De verpleger leerde hunne aangename en nuttige eigenschappen kennen en verbond ze voor goed aan zijn huis. Vooral bij het domesticeeren van ons hofgevogelte zal deze weg bepaald zijn ingeslagen. In de gemeenschap van alle onbeschaafde volksstammen, ’t zij bij de negers uit Afrika of bij de Roodhuiden van Amerika, heeft men steeds meer of minder getemde vogels aangetroffen, waarmeê de kinderen spelen, maar die ook aan volwassenen genot verschaffen. Welk een heerlijken aanblik moet niet een troep pauwen in de eenzame wildernissen van Indië aanbieden, of een aantal fazanten in de stille wouden van China! En juist het genot, dat hun prachtvol gevederte verschaft, zal de reden zijn geweest waarom de mensch is begonnen die sierhoenders aan zijn huis te verbinden.