Dikwijls moet ik mij verwonderen, dat in ons vaderland, waar in vroegere eeuwen zulke uitstekende natuuronderzoekers geleefd en geschreven hebben, tegenwoordig in het algemeen zoo geringe belangstelling wordt betoond in het waarnemen der natuurvoortbrengselen, die ons toch overal omringen. Aan ijverige en beroemde voorgangers heeft het onzen landgenooten niet ontbroken; ja, in betrekking tot den geringen omvang van ons land, werd in het verzamelen en onderzoeken van planten en dieren meer verricht dan in andere grootere beschaafde rijken van Europa.