De verschillende soorten van ganzen, die de provincie Groningen en hare kusten, en die dus ons land, des najaars, op verschillende tijden bezoeken, om des voorjaars, de eene soort vroeger de andere later, weder te vertrekken, zijn, gerangschikt naar het gemiddeld gewicht dat de gans van iedere soort bezit, de volgende: Zoo ver ik weet, en mijne nasporingen hieromtrent zijn veelvuldig, zijn do A. ruficollis en do A. canadensis nimmer in doze provincie gezien. Ik wil hiermede geenszins beweren, dat deze ganzen nimmer do provincie Groningen hebben bezocht, maar vermeen toch te mogen vaststellen, dat zij voor dit geval zoo zelden in deze streken zijn gekomen, dat zij aan de waarnemingen zijn ontsnapt.