Het slagnet is voor de eenden niet minder dan voor de ganzen een verschrikkelijk werktuig. De tamme eenden, die de vogelvanger, langs sommige randen van het net eene plaats geeft, lokken hare wilde natuurgenooten door haar vroolijk en opgewekt gekwaak naar de netten heen, en velen, die de hoop bezielt eenige aangename oogenblikken bij hare tamme verwanten door te brengen, worden door het net bedekt en daarna door den vogelvanger snel gedood, of zoo het net haar niet bereikt, redden zij zich, van schrik bevangen, door een overhaaste vlugt. De roop-eenden bij de netten zijn natuurlijk tamme eenden, maar hare vederen moeten met die der wilden ongeveer overeenkomen. De beste roep-eenden zijn de onder het slagnet gevangene Oostersche wilde eenden, die door den vogelvanger tam worden gemaakt. De witte en bonte eenden roepen niet gaarne en minder aanhoudend dan de grauwe eenden. Ook worden ze door de wilde eenden gewantrouwd.