Om de voorplantingssnelheid van x-stralen te leeren kennen, heeft BLONDLOT eene methode uitgedacht om deze te vergelijken met die van de electrische golven van HERTZ. Daartoe werd de inductiestroom van een inductor van RUHMKORFF gebruikt om x-stralen in een focusbuis te doen ontstaan, maar tevens om oscilleerende ontladingen te verwekken in een excitator van HERTZ. Deze bestond uit twee geel koperen cylinders van 8 cM. middellijn en 6 cM. lengte. De draden, die van den inductor uitgingen waren evenwijdig aan elkander. De excitator van HERTZ was tusschen deze draden aangebracht, die verder doorliepen naar de focusbuis. Door de oscilleerende ontladingen in dezen excitator werden electrische golven opgewekt in een resonator, bestaande uit een ringvormigen koperdraad met een kleine slagwijdte. Deze slagwijdte is gekeerd naar den kant van de focusbuis, aan den x-straal blootgesteld te kunnen worden. Door schermen van zwart papier en een plaat aluminium was zij tegen alle andere stralen beschut. De excitator bevond zich in een flesch met vaselineolie. Wanneer men de slagwijdte van den excitator behoorlijk regelt, dan kan men de focusbuis en den excitator gelijktijdig doen werken. Bij het overspringen van een vonk in den excitator houdt de focusbuis terstond op te lichten, terwijl de oscilleerende ontlading van den excitator voortgaat. Hierdoor wordt in den resonator een golf opgewekt, die een vonk doet ontstaan in den resonator. Door de werking der x-stralen kan deze vonk helderder worden. Is echter de lengte van de draden tusschen den excitator en de focusbuis niet meer dan 11 cM., dan wordt het sterker lichten der vonk niet waargenomen, zooals blijkt wanneer men een looden plaat tusschen de buis en de vonk plaatst. Dit bewijst, dat de x-stralen reeds uitgedoofd zijn als de vonk ontstaat. De golflengte van den excitator was 114 M., de trillingsduur derhalve 114/ 3 X 10 10 sec. De focusbuis houdt op te lichten, zoodra het potentiaal verschil tusschen de electroden een weinig verminderd is bij het begin van de oscilleerende ontlading en wel na een tijd, die korter is dan een vierde van den trillingstijd in den excitator, dus korter dan 114/ 3 X 10 10 X 4 sec.

Album der natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Kruseman

G.J.W. Bremer. (1903). Onderzoekingen van R. Blondlot over voortplantingssnelheid en polarisatie van x-stralen en een nieuwe soort van licht. Album der natuur, 52(1), 263–271.