De Colorado-kever. (bl. 97.) Het stukje van den heer Mr. S. v. V. dagteekent reeds van December A. P., anders had ik op eene desbetrekkelijke vraag eer kunnen antwoorden; dan dit let niet, want onder ’t overschrijven dezer aanteekeningen komt mij de Gazette van Gent in handen, waaruit ik, ten opzichte der aardappelen uit Amerika ingevoerd, een en ander kan mededeelen. Kort na ’t schrijven van bovengemeld stukje is de zaak in de Belgische kamer der volksvertegenwoordiging ter sprake gebracht en wel naar aanleiding van voorgestelde wettelijke maatregelen op don invoer van Amerikaansche aardappelen. Vele sprekers zagen geen gevaar, daar ze meenden dat het insect niet of zeer bezwaarlijk kon overgebracht worden en in ’t laatste geval in onze luchtstreek niet zou kunnen leven. Eigenlijk was het wetje, hoe onschuldig ook, al weer een twistappel tusschen klerikalen en liberalen, ’t Werd aangenomen en later ook door den senaat. Zooeven (22 febr.) zie ik dat het Belgische gouvernement bij verordening bepaald heeft, dat aardappelen, rechtstreeks of uit andere landen ingevoerd waar geen toezicht op dergelijken invoer bestaat, bij invoer van aarde gezuiverd en gewasschen moeten worden; manden, vaten en zakken moeten insgelijks geschuurd of gewasschen en het stof en do aarde van een en ander moet in het water geworpen worden.