Tusschen 0°59’ en 3°41’ Z. Br. en op 98°30’ tot 100°40’ O.L. strekt zich in eene noordwestelijke en zuidoostelijke rigting, op eenen afstand van ongeveer 13 Duitsche mijlen van de kust van Sumatra, eene groep eilanden uit, die, niettegenstaande slechts een kleine afstand baar scheidt van de belangrijke Nederlandsche volkplantingen op Sumatra’s Westkust, evenwel weinig en onvolledig genoeg bekend zijn, om mij te doen vertrouwen, dat voor velen de hier volgende bijzonderheden aangaande die eilanden en hunne bewoners niet van belang zullen ontbloot zjjn. de Mentaweh- of Mentawei-eilandengroep dan bestaat uit vier groote en eenige kleine eilanden, van Het noorden beginnende, naar het zuiden zicH uitstrekkende, genaamd: Siberoet, door de Mentaweijers Sibero en op de kaarten Noord-Pora, Mentaweh of ook Groot Fortuin genoemd; Sepora, Pora of Zuid-Pora, bij de Mentaweijers Sikobo; Noord-Poggij} Poggij beet bij de Maleijers Pake, bij de Menta-Zuid-Poggij} weijers Sigalagan.