Wanneer twee rassen zich met elkander vermengen, gelijken de daaruit ontstane bastaarden meestal zoowel op den vader als op de moedor (men zegt dan, dat de gelijkenis bilateraal is); enkele malen gelijken de rasbastaarden slechts op een der ouders (men spreekt dan van unilaterale gelijkenis). Verdeelt de bilaterale gelijkenis zich in twee gelijke doelen, dan noemt men haar gemiddeld. Helt zij meer, hetzij naar den kant van den vader, hetzij naar dien van de moedor over, dan heet zij gemengd.