In een Duitsche Courant vond ik het volgende bewijs, hoe het voor 100 jaren in Berlijn met de natuurwetenschappen gesteld was. De “Oberconsistorialrath” en (verwonderlijke veelzijdigheid!) “Kön. Geb. Oberbaurath” JOHANN ESAIAS SILBERSCHLAG, tevens eerste predikant aan de Drievuldigheidskerk te Berlijn, hield in 1788 in de Akademie van Wetenschappen voorlezingen over de zon. “Het resultaat zijner nasporingen was, kort gezegd, het volgende; De zon is een werkelijk waar keukenvuur, en hare vlekken zijn rookwolken en hoopen roet; waar een keukenvuur is, moet gebraad zijn, namelijk de goddeloozen, deïsten, naturalisten en atheïsten; oe de duivel is de kok, die ze aan het spit draait.” Zoo verhaalt Professor FISCHER, de leermeester van ALEXANDER VON HUMBOLDT.