Uit al het voorgaande blijkt, dat de mieren aan de planten op verschillende wijzen schade kunnen toebrengen. 1° door de bestuiving tegen te werken ; 2° door de verspreiding van zaden tegen te gaan , wijl deze opeen gepakt worden ; den oogst kunnen zij benadeelen door het verzamelen van graankorrels (beteekent niet veel); 3° door het ontbladeren der boomen; 4°. door het maken van woningen in levend hout; indirect, door het kweeken van bladluizen.