Naar aanleiding eener mededeeling in de Naturforscher 1887 n°. 8 heb ik getracht op de daar vermelde wijze zonder objectief te photographeeren en de resultaten waren vrij gunstig. De mededeeling betrof een verhandeling van COLSON, een fransch ingenieur, welke getiteld was: »La photographie sans objectif.”